Vedtægter

§ 1. Solsidens Motion og Gymnastik – SMG, Aalborg Kommune

Foreningens navn er Solsidens Motion og Gymnastik – SMG. Foreningen er stiftet d. 23.04.2018. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 2. Formål

Foreningen består af aktive og passive medlemmer, og foreningens formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke gymnastik, idræt – og andet kulturelt virke.

§ 3. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen én gang årligt. Kontingentet indbetales ved indmeldelse.

§ 4. Medlemskab

Medlemmer, som viser usømmelig optræden inden for foreningen eller på anden måde er i modstrid med foreningens vedtægter, kan af bestyrelsen ekskluderes. Det ekskluderede medlem kan anke kendelsen på førstkommende årsmøde (generalforsamling).

§ 5. Æresmedlemmer

Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, der har gjort sig fortjent til foreningens særlige udmærkelse. Æresmedlemmer udnævnes ved en bestyrelsesbeslutning.

Æresmedlemmer er fritaget for betaling af kontingent.

§ 6. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til foreningens mail.

§ 7. Bestyrelsen

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på det ordinære årsmøde hvert år i november måned.

På det ordinære årsmøde vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. På valg i:

  • ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 foreningsformand
  • lige årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 kasserer

En gang årligt vælges 2 suppleanter. Derudover vælges en revisor, og en revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ift. øvrige bestyrelsesposter; næstformand og referent.

Stemmeberettigede og valgbare er fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, fremmødte forældre til foreningens børn under 18 år og foreningens instruktører.

§ 8. Årsmøde

Årsmødet er foreningens højeste myndighed. Årsmødet er beslutningsdygtig med det mødte antal medlemmer. Alle beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal, dog kan ændringer i nærværende vedtægter kun vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ordinært årsmøde skal varsles 14 dage før via foreningens administrationssystem samt foreningens hjemmeside til foreningens medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.

Dagsorden for årsmøde:

  1. Valg af mødeleder og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Beretning v/formanden
  4. Regnskabsorientering v/kassereren
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
  7. Eventuelt

Referat fra årsmødet offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 9. Ekstraordinært årsmøde

Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde med 14 dages varsel, når 1/3 af medlemmerne, eller bestyrelsens flertal, fremsætter begæring derom.

Indkaldelse sker på samme vis som ved ordinært årsmøde.

§ 10. Foreningens daglige ledelse

Den daglige ledelse foretages af formanden, der ligeledes har ansvaret for at der indkaldes til bestyrelsesmøder og årsmøde.

Formanden og bestyrelsen beslutter og fastsætter vilkår for ansættelse af instruktører og kompensation for evt. udgifter. Kompensationen vil dog ikke kunne overstige DGI’s udmeldte takster.

Formanden kan til enhver tid træffe afgørelse i uopsætlige anliggender. Trufne beslutninger skal føres til referat.

Der afholdes bestyrelsesmøde efter behov.

§ 11. Regnskab og budget

Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli.

Regnskabet aflægges på ordinært årsmøde og skal godkendes ved simpelt flertal.

På baggrund af regnskabet, udarbejder kassereren forslag budget, der godkendes af bestyrelsen.

§ 12. Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen.

Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.

§ 13. Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 årsmøder med min. 14 dages mellemrum stemmer herfor.

Eventuelle mulige aktiver fordeles efter årsmødets beslutning.

 

 

Således vedtaget på det stiftende årsmøde d. 23.04.2018.